ผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี ถวายการต้อนรับ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปฺญโญ) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ในโอกาสเดินทางมาเป็นองค์ประธานพิธีฉลองสมณศักดิ์สัญญาบัตร พัดยศฯ พระราชปริยัติวัชราจารย์ ดร.(สุดใจ ยโสธโร) เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีรับมอบทรัพย์สินของมูลนิธิชลูด จุลกัณฑ์ ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมภาคีเครือข่าย ร่วมงานเปิดตัว TCP Legacy Museum หนึ่งใน Land mark แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของปราจีนฯ ต่อยอดการดำเนินธุรกิจ ควบคู่การดูแลช่วยเหลือสังคม กกต.ปราจีนบุรี จัดการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา จ.ปราจีนบุรี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรและเตรียมความพร้อมการดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

ข่าวเด่น

ข่าวสารกิจกรรมของหน่วยงาน (ตัวอย่างข้อมูล)
ชมข้อมูล

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมประมง  เรื่อง  กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.2567
ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.2567
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี  เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหาร ครั้งที่ 2/2567
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหาร จำนวน 13 ร้าน เพื่อมาดำเนินการที่โรงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารและสมัครได้ที่ กองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรี ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 129 หมู่ 21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0 3721 7300 - 4 ต่อ 7312 ในวันและเวลาราชการ
ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าเกษตรและชุมชน ภายใต้โครงการร่วมค้า เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ด้วยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินกิจกรรมจัดจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรและชุมชน "พาณิชย์ ชวนช้อป สินค้าเกษตรและชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี" ในระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2567 ณ เดอะแลนด์มาร์คปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี (บริเวณร้านกาแฟอินทนิล ตรงข้าม ธ.TTB) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อสร้างโอกาส และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรและผู้ประกอบการในพื้นที่ รวมถึงเป็นการสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยสินค้าที่จัดจำหน่าย ได้แก่ สินค้าเกษตร/เกษตรแปรรูป สินค้า GI และสินค้าชุมชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
ประกาศกรมประมง  เรื่อง  กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.2566
ด้วยกรมประมงได้ประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่ และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.2566 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 โดยกำหนดให้จังหวัดปราจีนบุรีอยู่ในช่วงระาหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 เพื่อเป็นการสงวนพันธ์ุสัตว์น้ำจืดที่กำลังมีไข่ วางไข่ รวมทั้งคุ้มครองตัวอ่อนของสัตว์น้ำ ไม่ให้ถูกจับหรือถูกทำลายก่อนวัยอันสมควร เพื่อให้สัตว์น้ำได้แพร่ขยายพันธ์ุตามธรรมชาติ ต่อไป
"กรมทางหลวงชนบท" สร้างถนนเลี่ยงเมืองปราจีนบุรี กว่า 25 กิโลเมตร
"กรมทางหลวงชนบท" สร้างถนนเลี่ยงเมืองปราจีนบุรี กว่า 25 กิโลเมตร สายแยก ทล.3452 - สี่แยกบ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
ขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน
คณะนักวิจัย "ดอยคำ" เจ๋ง! ค้นพบไวรัส 2 สายพันธ์ุ
คระนักวิจัย "ดอยคำ" เจ๋ง! ค้นพบไวรัส 2 สายพันธ์ุ
ขอเชิญเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ เข้าร่วมประกวดจัดทำคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ "THAILAND TOMOR ROW" คนรุ่นใหม่ทำความดีเพื่อสังคม
ขอเชิญเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ เข้าร่วมประกวดจัดทำคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ "THAILAND TOMOR ROW" คนรุ่นใหม่ทำความดีเพื่อสังคม
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 48 ประจำปี 2567
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 48 ประจำปี 2567
มาตรการฉุกเฉินยกระดับการปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในช่วงสถานการณ์วิกฤต ประจำปี 2567
มาตรการฉุกเฉินยกระดับการปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในช่วงสถานการณ์วิกฤต ประจำปี 2567
เริ่มแล้ว ตรวจวัดอุณหภูมิสังคม (Pulse Survey)  ร่วมให้ความคิดเห็นต่อการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2567
เริ่มแล้ว ตรวจวัดอุณหภูมิสังคม (Pulse Survey) ร่วมให้ความคิดเห็นต่อการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2567
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2566
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2566
ผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี ถวายการต้อนรับ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปฺญโญ) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ในโอกาสเดินทางมาเป็นองค์ประธานพิธีฉลองสมณศักดิ์สัญญาบัตร พัดยศฯ พระราชปริยัติวัชราจารย์ ดร.(สุดใจ ยโสธโร) เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ถวายการต้อนรับ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปฺญโญ) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก /กรรมการมหาเถรสมาคม /เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ในโอกาสเดินทางมาเป็นองค์ประธานพิธีฉลองสมณศักดิ์สัญญาบัตร พัดยศฯ พระราชปริยัติวัชราจารย์ ดร. (สุดใจ ยโสธโร) เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี และพิธีทำบุญ ครบรอบ 69 ปี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ฯ ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีรับมอบทรัพย์สินของมูลนิธิชลูด จุลกัณฑ์ ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีรับมอบทรัพย์สินของมูลนิธิชลูด จุลกัณฑ์ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยมีนางกุลธิดา ศัพท์พันธุ์ กรรมการมูลนิธิชลูด จุลกัณฑ์ผู้แทนจากมูลนิธิมอบทรัพย์สินของมูลนิธิชลูด จุลกัณฑ์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องศรีมหาโพธิ์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษา เป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กยากจนแต่เรียนดี มีความประพฤติดีในท้องที่อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี และร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ซึ่งมีมติที่ประชุมสมัยประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565
การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัดปราจีนบุรี
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.30 น. นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายใน จ.ปราจีนบุรี เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานและบุคลากรทุกสังกัด ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี โดยมี นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ,พลตรี ไพรัช แก้วศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12 และพลตำรวจตรี ภูมินทร์ สิงหสุต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรมฯ ด้วย
👉การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาภายในจังหวัดปราจีนบุรี โดยจัดให้มีการแข่งขัน 4 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล, แชร์บอล, วอลเลย์บอล และเปตอง กำหนดจัดการแข่งขันทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม -5 มิถุนายน 2567 ณ สนามกีฬาศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาภายในจังหวัดปราจีนบุรี
อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมภาคีเครือข่าย ร่วมงานเปิดตัว TCP Legacy Museum หนึ่งใน Land mark แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของปราจีนฯ ต่อยอดการดำเนินธุรกิจ ควบคู่การดูแลช่วยเหลือสังคม
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง พร้อมภาคีเครือข่าย ร่วมพิธี Grand opening เปิดตัว TCP Legacy Museum พิพิธภัณฑ์ของกลุ่มธุรกิจ TCP ณ บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรม จำกัด ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีคุณสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พนักงานของ TCP ให้การต้อนรับ และนายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี
👉สำหรับ Museum นี้ เปรียบเสมือนภาพสะท้อนอันมีชีวิตที่ถ่ายทอด บอกเล่า ประวัติความเป็นมา และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม TCP ที่มุ่งเน้นสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ แต่ที่สำคัญไปกว่าการดำเนินธุรกิจ คือการที่ TCP ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม ช่วยเหลือ ดูแล ทำงานร่วมกับราชการ และชุมชนมาโดยตลอด เช่น การแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ การช่วยเหลือผู้ยากไร้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ การพัฒนาทักษะทางสมองของเด็กตั้งแต่แรกเกิด จนกระทั่งวัยทำงาน จนประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่ เป็นต้นแบบให้กับการดำ
กกต.ปราจีนบุรี จัดการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา จ.ปราจีนบุรี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรและเตรียมความพร้อมการดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา จ.ปราจีนบุรี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรและเตรียมความพร้อมการดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบ กฏหมาย ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยมี นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นวิทยากรบรรยายฯ
📌นางสาวโชติกา แก้วผล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา(สว.) เพื่อประสานงานการเตรียมความพร้อมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่สาระน่ารู้การเลือกสมาชิกวุฒิสภา “20 กลุ่มอาชีพร่วมใจ ขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมกัน” ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ในปี พ.ศ. 2567 นี้ มาจากการเลือกกันเองของบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือทำง
กิจกรรมสภากาแฟจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
จังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประสานการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี

👉วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.30 น. นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานกิจกรรมสภากาแฟ จ.ปราจีนบุรี เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประสานการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี โดยมี นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ และ พลตำรวจตรี ภูมินทร์ สิงหสุต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปราจีนบุรี และเครือข่ายภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมฯ ด้วย ในครั้งนี้มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมเครือข่ายฯ ดำเนินการ
จังหวัดปราจีนบุรี รณรงค์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกเยี่ยมผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 06-1385-3460 ในวันและเวลาราชการ
จังหวัดปราจีนบุรี จัดพิธีมอบวุฒิบัตร ทุนการศึกษา และพิธีลาสิกขาฯ ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. พระราชปริยัติวัชราจารย์ ดร.เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี และนายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตร ทุนการศึกษา และพิธีลาสิกขาฯ ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จ.ปราจีนบุรี ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
👉กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการฯ โดยดำเนินการบรรพชา ระหว่างวันที่ 20 เมษายน ถึง วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 รวม 17 วัน ให้จำวัด ณ วัดที่จังหวัดกำหนดพร้อมกัน ทั้ง 76 จังหวัด สำหรับจังหวัดปราจีนบุรี จัดพิธีบรรพชาและจำวัด ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี มีผู้บรรพชา จำนวน 120 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดปราจีนบุรี ได้แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนได้รับความรู้ในเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตถกรรมภูมิปัญญาชุมชนภาคกลาง ตามโครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาชุมชนไทย
ผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตถกรรมภูมิปัญญาชุมชนภาคกลาง ตามโครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาชุมชนไทย

👉วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตถกรรมภูมิปัญญาชุมชนภาคกลาง ตามโครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาชุมชนไทย ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา โรงยิม ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมี นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ด้วย
จังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันฉัตรมงคล วันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันฉัตรมงคล วันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อนำข้าราชการฯ และประชาชนจิตอาสาร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ทาสีจราจร รั้ว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสถานที่ราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอนาดี จ.ปราจีนบุรี โดยมี นางจารุณี กาวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสาประชาชน ร่วมกิจกรรมฯ เป็นจำนวนมาก
👉วันฉัตรมงคล 2567 ตรงกับวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 ซึ่งถือเป็นวันหยุดราชการ โดยวันฉัตรมงคล เป็นวันสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นับเป็นวันมหามงคลของชาติ
จังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรม Kick off "รวมพลคนปราจีน (Big Cleaning Day)" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม "รวมพลคนปราจีน (Big Cleaning Day)" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อ Kick off นำข้าราชการ ประชาชน และจิตอาสา ร่วมทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ อาคารบ้านเรือน ทุกหมู่บ้าน ชุมชน พร้อมกันทั่วประเทศ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี (หลังเก่า) ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี โดยมี นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ นางจารุณี กาวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม ด้วย
จังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนเมษายน 2567 เพื่อเปิดเวทีให้พบปะหารือ รับฟังข้อปัญหา รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 07.30 น. นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จ.ปราจีนบุรี เพื่อประสานงาน พบปะหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รับฟังข้อปัญหาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี ณ บ้านสวนมารีย์ ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี โดยมี นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ นางจารุณี กาวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ,พลตรีไพรัช แก้วศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12 พลตำรวจตรี ภูมินทร์ สิงหสุต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรมด้วย

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government