คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1557/2565 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่เฝ้าระวัง)

 


คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1557/2565 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่เฝ้าระวัง) วันที่แผยแพร่ 28/06/2565

คะแนนโหวต :