ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 วันที่แผยแพร่ 16/11/2564

คะแนนโหวต :