ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 พ.ศ.2564 เรื่อง การควบคุมการขนย้ายต้นพันธ์ุ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 พ.ศ.2564 เรื่อง การควบคุมการขนย้ายต้นพันธ์ุ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง วันที่แผยแพร่ 18/11/2564

คะแนนโหวต :