ข่าวเด่น

image
ชมข้อมูล

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

image
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 (งวดที่ 8)
image
ประกาศคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต เรื่อง ขยายเวลาการเสนอตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล ปี 2565
image
คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1557/2565 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่เฝ้าระวัง)
image
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "เปิดมุมมอง FTA อาเซียน - แคนาดา (ACAFTA)"
image
สมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมป์ เชิญชวนกลุ่มนักวิ่งและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "CHULA105 I'm Possible Run วิ่งหฤหรรย์ บันดาลใจ"
image
สมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมป์ เชิญชวนกลุ่มนักวิ่งและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "CHULA105 I'm Possible Run วิ่งหฤหรรย์ บันดาลใจ"
image
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมส่งผลงานร่วมกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติพุทธศักราช 2565 หัวข้อ "รักนะจ๊ะ ภาษาไทย"
image
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของเจ้าพนักงานของรัฐให้สาธารณชนทราบ
image
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 (งวดที่ 8)
image
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
image
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. พ.ศ.2565
image
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี พ.ศ.2565
image
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ
image
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ
image
ผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
image
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองของหน่วยงานของรัฐ
image
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
image
ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
image
จังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion : OPC)
image
ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของภายใต้โครงการ "เปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน" ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2565
image
การแถลงข่าวหรือให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
image
ข่าวสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1
image
ช่องทางการเข้าถึงสื่อและสื่อความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
image
ขอเชิญสั่งซื้อหอมแดงจังหวัดศรีสะเกษ

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image